Privatumo Politika

 1. Bendrosios nuostatos.
  1.1. UAB “Dantų gydytojas” (toliau – “Bendrovė”) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės
  https://www.dantugydytojas.lt/ (toliau – “Svetainė”) lankytojų ir pacientų (toliau –
  “Klientai”), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų,
  kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens
  duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Bendrovės siūlomas prekes,
  tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos
  nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų
  sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi
  Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi “varnelę”. Su privatumo
  politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu
  https://www.dantugydytojas.lt/privatumo-politika/.
  1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos
  Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
  asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
  95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
  įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau –
  “ERĮ”) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
  2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.
  2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta
  arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę
  galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų
  pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį,
  buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens
  fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės
  požymius.
  2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės
  lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir
  nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba
  vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens
  duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
  priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar
  operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas,
  adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant,
  platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su
  kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar
  kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  2.6. Duomenų valdytojas – UAB “Dantų gydytojas” pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė,
  įm. kodas 303268138, buveinės adresas Gerulaičio g. 1 – 26, Vilnius.
  2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai
  sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu
siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar
paslaugų.
3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys
pateikiate, registruodamiesi ir naršydami Svetainėje arba susisiekę su klinika kitu būdu:
vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu,
mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo
tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate
papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas. Jūsų asmens duomenys
yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus
bendradarbiavimui.
3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi,
užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie
duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų
įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo
naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į
mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi
Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių
metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų
teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, naršant ir ieškant
informacijos apie klinikoje atliekamas procedūras, registruojantis vizitams, susisiekimui su
Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų
subjektų išankstinius sutikimus).
5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir
skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi
su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant
anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi
tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas
tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo
arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.
6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime,
gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@dantugydytojas.lt; siunčiant registruotu paštu, adresu
Gerulaičio g. 1 – 26, Vilnius) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,
6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,
6.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
6.1.5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip
tvarkomi;
6.1.6. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens
duomenis;

6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
6.1.8. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
6.1.9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę
paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės
rinkodaros ar kita).
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra
pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau
informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti
čia: https://www.ada.lt/
6.3. Daugiau apie duomenų subjekto teises, rasite https://www.dantugydytojas.lt/duomenu-
subjektu-teises .
7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.1. Mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų
paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento
nuostatomis.
7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas,
pavardė, el. pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto
atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
https://www.dantugydytojas.lt/sutikimu-atsisakymas/
8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant
būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo
reikalavimų.
8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam
yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik
įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų
tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės
vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai:
8.2.1. UAB „Serve Professionals“;
8.2.2. UAB „Finance Alliance“;
8.2.3. UAB “Gjensidige”;
8.2.4. UAB „If P”amp;C Insurance AS filialas”;
8.2.5. UAB „ERGO Insurance SE Lietuvos filialas”;
8.2.6. UAB „Compensa Vienna Insurance Group”;
8.2.7. UAB „General Financing”;
8.2.8. UAB „SB lizingas”;
8.2.9. UAB „Dentartis“;
8.2.10. UAB “Andridenta“;
8.2.11. UAB “Dantų sprendimai“;
8.2.12. UAB “Progresinė dentalinė laboratorija“;
8.2.13. UAB “Dantų partneriai“;
8.2.14. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (Valstybinis
patologinis centras);
8.2.15. UAB „Ekskomisarų biuras“;

8.2.16. UAB „Telia“;
8.2.17. UAB „Baltijos kompiuterių centras“;
8.2.18. Labdaros ir paramos fondas M.K. Čiurlionio fondas;
8.2.19. UAB “Gjensidige”;
8.2.20. UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“;
8.2.21. UAB „Daira Medica“ Mikroskopinės odontologijos klinika;
8.2.22. UAB „Mdenta“;
8.2.23. UAB „Šypsenos akademija“.
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos
techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas
atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių
apsauga.
8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens
duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio
konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.
8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas
valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.
9. Naudojami slapukai.
9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti
Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:

 1. Svetainėje pateikiamos nuorodos.
  10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus,
  taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių
  nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė
  neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų
  privatumo politikų nuostatas.