Duomenų Subjekto Teisės

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

INFORMACIJA PARENGTA IR PATEIKIAMA REMIANTIS BENDRUOJU

DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTU ES 2016/679

Informuojame, kad įmonėje „Dantų gydytojas“, UAB (duomenų valdytojas) įm. kodas
303268138, buveinės adresas V.Gerulaičio g. 1 – 26, Kaunas yra renkami, tvarkomi ir saugomi
duomenų subjektų duomenys. Šie duomenys yra renkami sekančiais tikslais:
1. įmonės funkcijų, paslaugų ir įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis
veiksmų prieš sudarant sutartį;
2. kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
3. siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
4. siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
5. siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui
pavestas viešosios valdžios funkcijas.
Visi Kliento pateikti asmens duomenys (tame tarpe ir ypatingi asmens duomenys) yra tvarkomi ir
saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, reglamento ES 2016/679
nuostatomis bei Paslaugų teikėjo lokaliniais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų
tvarkymą ir apsaugą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą
įgyvendinęs tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo
neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.
Pagal ES 2016/679 reglamento reikalavimus, prieš suteikiant Jums paslaugas mes privalome gauti
Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir saugojimo. Šis sutikimas yra duodamas pasirašant atskiroje
sutikimo formoje, kurioje pateikiama tiksli informacija apie tvarkomų duomenų rūšis, duomenų
tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo laikotarpius ir galimus duomenų gavėjus bei tvarkytojus,
kurie duomenis gali tvarkyti teikdami arba padėdami teikti paslaugas, arba bendradarbiaujant su
mūsų įmone.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA

TVARKOMI (REGLAMENTO 15str.)

Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios
leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę iš duomenų
valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens
duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, iš kokių šaltinių ir kokie
jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir
buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę,
duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias
apsaugos priemones. Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius metus pateikia
tvarkomų asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas
kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas.
Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine
forma.
2. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI NETIKSLIUS DUOMENIS

(REGLAMENTO 16str.)

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų
netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo

2
tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys,
be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.
3. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS ("TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM")

(REGLAMENTO 17str.)

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su
juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas
ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba
kitaip tvarkomi;
b) asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti
duomenis;
c) asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnį;
d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
f) asmens duomenys buvo surinkti, kai duomenų subjektas buvo jaunesnis nei 16 amžiaus ir
nepilnamečio duomenys buvo surinkti be tėvų ar globėjų sutikimo.
Tačiau šios teisės netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
a) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
b) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui,
nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti
užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas
viešosios valdžios funkcijas;
c) dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
d) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
statistiniais;
e) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
4. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ (REGLAMENTO 18str.)

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai
taikomas vienas iš šių atvejų:
a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį
duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys
būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų
subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
d) duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų
valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

5. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ (REGLAMENTO 20str.)

Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų
valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti
tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo
pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;
b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas
duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

3
Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso
labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.
6. TEISĖ NESUTIKTI IR ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ DUOMENŲ TVARKYMUI

(REGLAMENTO 21STR.)

Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu
nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas
vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis
nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų
valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už
duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius
reikalavimus.
Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet
kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais,
įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens
duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.
Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal 89
straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę
nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti
yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.
Pastaba: duomenų subjektų teisės turi įvairių apribojimų, apie kuriuos galite sužinoti daugiau,
kreipdamiesi žemiau nurodytais kontaktais. Informuojame, kad Jūsų atsisakymas sutikti su
duomenų tvarkymu, gali apriboti ar visai nutraukti Jūsų galimybę naudotis mūsų paslaugomis, jei
be Jūsų duomenų mes negalėsime vykdyti paslaugų teikimo ar įsipareigojimų vykdymo. Tačiau
jeigu Jūsų duomenų tvarkymas bus sustabdytas tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs ir toliau galėsite
naudotis mūsų paslaugomis, tačiau nebegalėsite gauti su tiesiogine rinkodara susijusių pranešimų
apie teikiamas nuolaidas ar pan.
7. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ KONTROLIUOJANČIAI

INSTITUCIJAI.

Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad bendrovė pažeidė Jūsų teises į duomenų
tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI tel.: ar el. paštu:

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, mūsų darbuotojas pateiks dokumento formą, kurioje
nurodysite savo pageidavimus dėl duomenų tvarkymo įmonėje. Atsakymą apie sprendimą,
pateiksime per 30 kalendorinių dienų. Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises galite
gauti:
Įmonės ats. asmens už duomenų tvarkymą Tel. Nr. +370 699 99911 ir el. paštas
info@dantugydytojas.lt.